Andere leermethodes

Wegen naar Wijsheid voor de tweede fase

Levensbeschouwing en ethiek voor VWO en gymnasium

Deze methode bestaat uit een theorie- en verwerkingsboek (waarin de vragen en opdrachten zijn opgenomen) en een docentenhandleiding. In het leerboek wordt telkens eerst structuur aangebracht in de levensbeschouwelijke posities die kunnen worden ingenomen; de opdrachten haken daar op in en dagen vervolgens de leerling uit tot bewustwording van eigen standpunten en tot kritische reflectie. Gezien het inhoudelijke niveau kan Wegen naar Wijsheid uitstekend functioneren op scholen waar levensbeschouwelijke reflectie binnen het curriculum serieus wordt genomen, respectievelijk deel uitmaakt van de exameneisen.

De docentenhandleiding is een perfecte ondersteuning bij de lesvoorbereiding gezien de uitgebreide (achtergrond)informatie.
Met het oog op het uitdagende inhoudelijke niveau bevat deze handleiding ruime toelichtingen bij de vraagstukken die aan de orde komen; op alle vragen worden uitvoerige antwoorden of antwoordsuggesties aangereikt. Wegen naar Wijsheid tweede fase levensbeschouwing en ethiek is geschikt voor de tweede fase VWO/Gymnasium.

Wegen naar Wijsheid tweede fase levensbeschouwing en ethiek is de 'zustermethode' van Wijs Worden tweede fase.
 


Wegen naar Wijsheid 4b


Filosofie voor VWO en gymnasium

Deze methode bestaat uit een leerboek (waarin de vragen en opdrachten zijn opgenomen) en een docentenhandleiding.

De filosofische methode is gecentreerd rond de vraag naar vooruitgang. Steeds wordt de leerling uitgedaagd zich af te vragen in hoeverre er op een bepaald deelterrein gesproken kan worden van vooruitgang: kan de gestage toename van individuele vrijheid en zelfbeschikking beschouwd worden als een vooruitgang? Kunnen de binnen de westerse samenleving ontstane verhoudingen tussen man en vrouw, geïnterpreteerd worden als vooruitgang? Kunnen de gevolgen van wetenschap en techniek op ons dagelijks leven ondubbelzinnig als vooruitgang worden aangemerkt? Hoe ligt de verhouding tussen vooruitgang en religie? Verdient een geseculariseerde werkelijkheid misschien voorkeur?
Voorafgaand aan al deze deelvragen komt de principiële vraag aan de orde óf en zo ja hóe je vooruitgang kunt meten? Op basis van welke grondwaarden kun je vaststellen wat vooruitgang is? Hoe verantwoord je dan vervolgens de keuze voor juist díe grondwaarden?

Waar is de methode WNW 4B inzetbaar?
Door te cirkelen rond het begrip vooruitgang vertoont de methode een duidelijke samenhang terwijl tevens belangrijke levensvragen en daarmee samenhangende deelgebieden van de filosofie aan de orde komen zoals wijsgerige antropologie, ethiek, metafysica en kennisleer. Daardoor kan de methode binnen het Tweede Fase onderwijs uitstekend dienst doen als serieuze oefening in de filosofische benaderingswijze met name ook binnen lessen in het kader van het eindexamen filosofie.

 

Wegen naar Wijsheid

Wegen Naar Wijsheid (WNW) is een methode die de leerling intellectueel uitdaagt en prikkelt tot zelfstandig denken en verantwoord handelen. De methode is met name bruikbaar binnen het VWO/gymnasium, de verkorte leerroute met enige aanpassingen ook binnen HAVO. WNW (delen 1, 2 en 3) bestaat uit leer- en werkboeken en docentenhandleidingen.

Zie: www.damon.nl/wnw

Wijs Worden

Wijs Worden (WW voor Havo/VWO-gymnasium klas 1, 2 en 3), Wijs Worden Basiseditie (WWB voor VMBO/Havo klas 1, 2 en 3) en Wijs Worden VMBO (klas 1, 2 en 3) komen tegemoet aan de grote vraag naar  levensbeschouwing, filosofie, een filosofische benadering van levensbeschouwing en burgerschap op VMBO en HAVO, basisvorming. De methode is bruikbaar binnen vakken waar ‘verantwoordelijk handelen’ een belangrijk thema vormt. Daarmee is WW een breed inzetbare methode.
Inhoudelijk zwaartepunt: verantwoordelijkheid, filosofie/ethiek en burgerschap.
Didactisch zwaartepunt: zowel zelfwerkzaamheid als zelf leren ontdekken.

Zie: www.damon.nl/wijsworden

Standpunt

Door Standpunt ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun levensbeschouwelijke identiteit. Ze krijgen inzicht in de levensbeschouwelijke dimensie van het leven en in de belangrijkste levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. Aan de hand van actuele thema’s maken de leerlingen kennis met uiteenlopende standpunten en leren ze met anderen een dialoog aan te gaan. Standpunt bestaat uit drie delen op twee verschillende niveaus: VMBO en HAVO-VWO.

Zie: www.damon.nl/standpunt

ZinSpelen

ZinSpelen is een methode voor Havo/VWO op het snijvlak van cultuur en levensbeschouwing/godsdienst voor klas 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs.

Uitgangspunt van de serie ZinSpelen is het verband tussen het 'hoe' van het leven (cultuur) en het 'waarom' van het leven (levensbeschouwing). Op basis van deze twee begrippen worden in het eerste deel de andere basisbegrippen (religie, symbool, mythe en rite) uitgewerkt. De begrippen cultuur en levensbeschouwing worden sterk vanuit de Nederlandse situatie van dit moment (de multiculturele samenleving) ingevuld.

Zie: www.damon-educatie.nl

Zin in zin

Zin in zin is een methode die op vernieuwende wijze rekening houdt met de onderwijskundige benadering binnen het tweedefase-onderwijs.
Zin in zin is een ideale methode voor leerkrachten die kiezen voor een verdoorgevoerde vorm van zelfstandig studeren. Maar ook docenten die een meer klassieke didactiek hanteren kunnen zeker uit de voeten met deze methode. 

De nieuwe editie 2019 is inmiddels verschenen. Zie: www.damon.nl/zininzin