De methode

In onze samenleving wordt sinds enkele jaren gedebatteerd over vraagstukken die te maken hebben met burgerschap, met morele verantwoordelijkheid, met de plaats van levensbeschouwingen in onze samenleving en met onze basiswaarden van vrijheid, gelijkwaardigheid, tolerantie en democratie. Daarmee is kort de achtergrond geschetst waartegen de leerling in de methode Wegen Naar Wijsheid kennismaakt met levensbeschouwelijke vragen en antwoorden daarop.
Uiteindelijk gaat het in Wegen Naar Wijsheid ook om het bijdragen aan het vermogen tot kritische reflectie op de levensbeschouwelijke en morele dimensie zoals die maatschappelijk maar ook binnen de opgroeiende persoon van de leerling aanwezig is; voor deze kritische reflectie op het levensbeschouwelijke wordt binnen Wegen Naar Wijsheid de term ‘filosofie’ gehanteerd.

Verschenen: WNW voor de Tweede Fase

Januari 2011 is WNW voor de Tweede Fase verschenen. Naast een levensbeschouwelijke versie (WNW4a) is ook een filosofische versie ontwikkeld (WNW4b) - een tweedeling te vergelijken met de reeds verschenen delen 3A en 3B. WNW voor de Tweede Fase sluit uiteraard naadloos aansluiten bij de reeds verschenen delen van WNW. Zie voor meer informatie www.damon.nl/wnwtweedefase

Wegen Naar Wijsheid (WNW) is een complete methode filosofie/levensbeschouwing voor de basisvorming VWO. Naast een aantal thema’s komen belangrijke levensbeschouwelijke stromingen uit Oost en West aan de orde. WNW besteedt tevens aandacht aan vraagstukken rond burgerschap en ethiek.

Na deel 2 splitst WNW zich in derde meer levensbeschouwelijk deel (3A) en in een derde uitdrukkelijk meer filosofisch deel (3B). Het gaat hier dus om twee aparte boeken die beide voortbouwen op de eerste twee delen. WNW is daarmee aantrekkelijk voor zowel scholen die filosofie als eindexamenonderdeel aanbieden als voor scholen die levensbeschouwing of godsdienst programmeren - al dan niet als eindexamenvak.

Opzet

Wegen Naar Wijsheid (WNW) is een methode die de leerling intellectueel uitdaagt en prikkelt tot zelfstandig denken en verantwoord handelen. De methode is met name bruikbaar binnen het VWO, de verkorte leerroute met enige aanpassingen ook binnen HAVO.
De drie delen vormen een afgerond geheel voor de onderbouw.

Niet alleen de behandelde stromingen, maar ook de behandelde thema’s zijn inhoudelijk uitdagend voor de leerling. Met name de opdrachten in het werkboek prikkelen de leerling om zelfstandig op onderzoek uit te gaan en nodigen uit tot eerste aanzetten van (filosofische) reflectie. WNW leent zich op deze wijze ook uitstekend voor zelfstandige verwerking door de leerlingen.

Voor wie is WNW?
WNW is een methode voor scholen die
a) binnen de basisvorming filosofie aanbieden,
b) levensbeschouwelijke vorming aanbieden en daarbij behoefte hebben aan filosofische verdieping,
c) in de onderbouw een goed doordachte voorbereiding op het tweede fase onderwijs bieden zowel voor filosofie als voor levensbeschouwing - al dan niet als eindexamenvak. Daarbij haakt WNW ook uitdrukkelijk in op de groeiende behoefte aan burgerschap en sociale integratie.

Waarin Wegen Naar Wijsheid zich onderscheidt:
- klas 1 tot en met 3 zowel filosofie, levensbeschouwing als ethiek
- reflectie over de rol van religie binnen onze samenleving
- uitdrukkelijke aandacht voor burgerschap, sociale vorming en ethiek
- fraaie en didactisch zinvolle vormgeving.


Producten

WNW bevat een leer- en een werkboek voor de leerling en een uitgebreid docentenboek.
Digitale ondersteunende leermiddelen zijn in ontwikkeling.
Beelddidactiek: de illustraties (met name de tekeningen) hebben uitdrukkelijk de functie inhoudelijk lastige vraagstellingen te verduidelijken.
Naast een integrale behandeling kan gekozen worden voor een verkorte leerroute.


Wegen naar Wijsheid wordt digitaal aangeboden via Schooltas. De gegevens zijn:


Wegen naar Wijsheid Deel 1, leerboek, e-nummer 9789460364198, prijs € 10,- (incl. 21% BTW)
Wegen naar Wijsheid Deel 1, werkboek, e-nummer 9789460364204, prijs € 9,25 (incl. 21% BTW)

Wegen naar Wijsheid Deel 2, leerboek, e-nummer 9789460364211, prijs € 10,- (incl. 21% BTW)
Wegen naar Wijsheid Deel 2, werkboek, e-nummer 9789460364228, prijs € 9,25 (incl. 21% BTW)

Wegen naar Wijsheid Deel 3a levensbeschouwing, leerboek, e-nummer 9789460364235, prijs € 10,- (incl. 21% BTW)
Wegen naar Wijsheid Deel 3a levensbeschouwing, werkboek, e-nummer 9789460364242, prijs € 9,25 (incl. 21% BTW)

Wegen naar Wijsheid Deel 3b filosofie, leerboek, e-nummer 9789460364259, prijs € 10,- (incl. 21% BTW)
Wegen naar Wijsheid Deel 3b filosofie, werkboek, e-nummer 9789460364266, prijs € 9,25 (incl. 21% BTW)

Wegen naar Wijsheid Deel 4a levensbeschouwing, theorieboek, e-nummer 9789460364273, prijs € 14,- (incl. 21% BTW)
Wegen naar Wijsheid Deel 4a levensbeschouwing, verwerkingsboek, e-nummer 9789460364280, prijs € 10,50 (incl. 21% BTW)
Wegen naar Wijsheid Deel 4b filosofie, leerboek, e-nummer 9789460364341, € 14,- (incl. 21% BTW).